Mogućnost otvaranja čarter tvrtke u Hrvatskoj - vodič za strance


Ako vas privlači ideja o vlastitom poslovnom pothvatu u nautičkom turizmu, na pravom ste mjestu. Katarina Ćosić donosi sve bitne informacije o pokretanju čarter poslovanja u Hrvatskoj, od zakonskih okvira do savjeta za uspjeh.

S obzirom na rastuću popularnost nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj, otvaranje čarter tvrtke pokazuje se kao logičan izbor.  
 
Ova vrsta poslovanja zahtijeva pažljivo planiranje i pridržavanje relevantnih propisa. Pažljiv pristup koji uključuje razumijevanje regulatornog okvira i pridržavanje najviših standarda usluge, rezultirat će uspjehom poslovanja tvrtke. 
 
U nastavku članka bit će riječi o smjernicama za otvaranje čarter tvrtke od strane stranih osoba, zakonskom okviru, te odobrenjima koje je potrebno ishoditi kako bi čarter tvrtka mogla uopće početi poslovati. 
 

Zakonski zahtjevi za otvaranje čarter tvrtke 

Stranci koji žele osnovati čarter tvrtku u Republici Hrvatskoj moraju se pridržavati zakonskih zahtjeva i procedura. 
 
Važno je napomenuti da se zakoni mogu mijenjati, stoga je uvijek potrebno pratiti aktualnu zakonsku regulativu ili u tu svrhu angažirati stručnu pravnu pomoć.  
 
Stranac može u Republici Hrvatskoj svoju djelatnost obavljati isključivo ako osnuje trgovačko društvo u RH ili inozemnu podružnicu stranog društva
 
Sva pitanja vezana uz obavljanje čarter djelatnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH regulirana su Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu
 
Čarter djelatnost može obavljati svaki vlasnik ili korisnik plovila registriranog za gospodarsku namjenu, uz uvjet osnivanja tvrtke ili obrta za tu djelatnost (čarter kompanija) sa sjedištem u RH ili sklapanjem odgovarajućeg ugovora vlasnika ili korisnika plovila s čarter kompanijom registriranom u RH temeljem kojeg čarter kompanija preuzima ovlasti i odgovornosti za upravljanje plovilom propisane Pravilnikom. 
 
Strana čarter kompanija koja ima sjedište izvan RH može i samostalno obavljati čarter djelatnost u RH uz uvjet ishođenja OIB i PDV ID broja izdanog od strane poreznih vlasti RH. U tom slučaju, čarter kompanija dužna je dostaviti Ministarstvu i podatke o poreznom zastupniku u RH kao osobi koja obavlja sve poslove u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem PDV-a.  
 
Čarter djelatnost se može obavljati: 

 1. plovilom hrvatske državne pripadnosti 
 2. plovilom državne pripadnosti države članice EGP ili 
 3. plovilom državne pripadnosti treće države za koje je ishođeno odobrenje za kabotažu. 

Uvjeti za otvaranje firme u Hrvatskoj za strance državljane trećih zemalja nešto su drugačiji od uvjeta za državljane Europske unije odnosno državljane EGP-a. Razlike za strance iz trećih zemalja i strance iz EU odnose se na temeljni kapital društva i obvezu zapošljavanja radnika iz Hrvatske ili neke druge članice Europske unije.  
 

Koraci za osnivanje čarter tvrtke  

Stranci koji žele otvoriti čarter tvrtku u Republici Hrvatskoj trebaju slijediti određene korake i ispunjavati zakonske zahtjeve. Evo pregleda tih koraka: 
 
1. Ishodovanje OIB-a - strane fizičke osobe prilažu original putovnice na uvid, a kopija se prilaže uz Zahtjev. Strane pravne osobe moraju uz zahtjev za ishođenjem OIB-a priložiti akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača). OIB se može ishoditi u ispostavama porezne uprave isti dan. Ishodovanje OIB-a moguće je obaviti i putem punomoćnika. 
 
2. Odabir imena društva - ime tvrtke trgovačkog društva mora biti na latinici, na hrvatskom ili na službenom jeziku jedne od članica EU-a, a mogu se koristiti i arapski brojevi. Dostupnost imena može se besplatno provjeriti na mrežnim stranicama Sudskog registra. 
 
3. Ovjera dokumenata - kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti sljedeće dokumente:  

 • prijavu za upis u sudski registar,  
 • osnivački akt - društveni ugovor (potpisan od strane svih osnivača) ili izjavu o osnivanju društva (ukoliko društvo osniva samo jedna osoba),  
 • izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja, 
 • odluku o imenovanju članova uprave,  
 • potpis direktora ili potpise članova uprave, potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor),  
 • odluku o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ukoliko društvo ima prokurista), odluku o određivanju adrese društva. 

Na ovjeru je potrebno donijeti putovnicu. 
Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. 
Sva dokumentacija na stranom jeziku mora biti prevedena od strane sudskog tumača. 
 
4. Prijava u sudski registar  
Nakon ovjere navedenih dokumenata predaje se prijava za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima, čime se pokreće postupak za upis u sudski registar pri trgovačkom sudu. Po upisu u sudski registar trgovački sud dostavlja rješenje. 
 
5. Objava registracije trgovačkog društva  
Nakon donošenja rješenja o upisu u sudski registar, podaci o upisu objavljuju se bez odgađanja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar. 
 
6. Razvrstavanje po djelatnostima 
Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev za razvrstavanjem po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te se dobiva matični broj i šifra djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u sudski registar (zahtjev Državnom zavodu za statistiku može se poslati e-mail-om). 
 
7. Otvaranje bankovnog računa 
Po dobivanju Obavijesti o razvrstavanju može se u banci otvoriti žiro račun.  
Temeljni kapital (2.654,46 eura za društvo s ograničenom odgovornošću odnosno 26.544,56 eura za dioničko društvo) mora se položiti na račun kod banke, a potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva.  
Temeljni kapital može se položiti i kod FINA-e koja po registraciji društva novac uplaćuje na otvoreni bankovni račun. 
 
8. Prijava na mirovinsko osiguranje (HZMO) 
Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa predaje se na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroničkim putem. 
 
9. Prijava na zdravstveno osiguranje (HZZO) 
Prijava o obvezniku uplate doprinosa, Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu i Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji predaju se na pultu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Fini, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. 
 
10. Prijava Poreznoj upravi 
Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika. 
 

Porezne obveze za čarter tvrtke 

Kao što je uvodno navedeno čarter uključuje iznajmljivanje plovila ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru. 
 
Primjenjuju se različite porezne stope u slučaju kada se na plovilu daje usluga smještaja, u odnosu na najam plovila bez usluge smještaja.  
 
Na primjenu poreznih pravila utječe i vremensko razdoblje obavljanja usluge, jer se različita pravila utvrđivanja mjesta oporezivanja primjenjuju u slučaju kratkotrajnog najma plovila u odnosu na dugotrajan najam plovila. 
 
Koja će se porezna pravila primijeniti ovisi i o tome da li je primatelj čartera porezni obveznik ili krajnji korisnik, odnosno da li mu je prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj ili je u drugoj državi članici Europske Unije, odnosno treće zemlje. 
 
Zakonom o PDV-u, propisano je da se PDV obračunava i plaća po stopi od 25 %, a po sniženoj stopi od 13% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. 
 
Iz navedenog proizlazi da se oporezuje sa poreznom stopom: 

 • 13% – usluga čartera sa smještajem; 
 • 25% – iznajmljivanje plovnog objekta bez smještaja. 

Ostale porezne obveze čarter tvrtke ovisit će o planovima poslovanja. 
 

Registracija plovila i licenciranje za čarter operacije 

Registracija plovila i licenciranje za čarter operacije u Republici Hrvatskoj podliježu određenim postupcima i pravilima usklađenima sa europskim pomorskim regulativama. 
 
Zahtjev za prvi upis brodice podnosi se lučkoj kapetaniji ili ispostavi koja vodi  Upisnik brodova. Upisnik brodova je jedinstveni registar pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti. 
 
U slučaju promjene prava vlasništva brodice, novi je vlasnik brodice dužan u roku od 30 dana od dana stjecanja prava vlasništva zatražiti promjenu podataka u Upisniku brodova. 
U Republici Hrvatskoj postoje različite namjene brodica, uključujući brodice za osobne potrebe, gospodarske namjene i javne brodice. 
 
Zahtjev za upis brodice može se podnijeti putem e-Građani sustava, elektroničke pošte ili neposredno u lučkoj kapetaniji.  
 
Za obavljanje čarter operacija, potrebno je ishoditi dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu.  
 
Također, trebate prijaviti posadu i putnike na plovilima.  Čarter kompanija koja planira obavljati čarter djelatnost u RH, prije početka davanja na korištenje plovila, dužna je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture podnijeti pisani zahtjev za dodjelu korisničkog prava rada na centralnoj bazi podataka (Zahtjev za eCrew), temeljem kojega Ministarstvo dodjeljuje korisničke ovlasti za pristup sustavu e-Crew.  
 
e-Crew omogućava čarter kompanijama da obvezne prijave popisa posade i putnika obave putem Interneta, najkasnije do trenutka isplovljenja plovila. 
 

Koje su mogućnosti za zapošljavanje stranog osoblja? 

Državljani države članice EU/EGP-a mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. 
 
Zakon o strancima propisuje uvjete ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja (u daljnjem tekstu: državljani trećih zemalja) u Republici Hrvatskoj.  
 
Državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. 
 
Radom se, u smislu ovoga Zakona, ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju trgovačkog društva ili obrta. 
  

Državljaninom treće zemlje koji obavlja ključne poslove u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu stranog trgovačkog društva smatra se: 
1. osoba koja u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu ima viši položaj, osoba koja upravlja poslovanjem, osoba koja se nalazi pod općim nadzorom ili rukovodstvom uprave ili dioničara odnosno članova trgovačkog društva te osoba koja obnaša neku istovjetnu dužnost uključujući: 
- upravljanje radom odjela ili pododjela društva 
- praćenje i nadziranje rada drugih radnika, odnosno obavljanje nadzornih ili voditeljskih poslova 
- ovlaštenje za odlučivanje o zapošljavanju i otpuštanju radnika odnosno davanje preporuka vezanih uz zapošljavanje, otpuštanje ili druge kadrovske poslove 
 
2. visokokvalificirana osoba koja radi u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu, koja posjeduje posebna stručna znanja i/ili ovlasti prijeko potrebne za pružanje usluga, služenje opremom za istraživanje, primjenu tehnika ili vođenje poslovanja trgovačkog društva, podružnice ili predstavništva. 
 
 
Državljaninu treće zemlje može se izdati dozvola za boravak i rad ako su ispunjeni uvjeti definirani Zakonom o strancima i ako dokaže da: 
1. vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 26.544,56 eura 
 
2. su u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu stranog trgovačkog društva zaposlena na neodređeno i puno radno vrijeme najmanje tri hrvatska državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku 
 
3. njegova brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku. 
 
 
Ako više državljana trećih zemalja obavlja ključne poslove za istog poslodavca, dozvola za boravak i rad može se izdati ako: 
1. vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 26.544,56 eura 
 
2. je na svakog zaposlenog državljanina treće zemlje zaposleno najmanje tri hrvatska državljana na neodređeno i puno radno vrijeme na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku 
 
3. njihova brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku. 
 
 
Državljaninu treće zemlje koji se samozapošljava u trgovačkom društvu ili obrtu u kojem je jedini vlasnik dozvola za boravak i rad može se izdati ako ispunjava uvjete iz Zakona o strancima i ako: 
1. je u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio najmanje 26.544,56 eura 
 
2. su na neodređeno i puno radno vrijeme zaposlena najmanje tri hrvatska državljana, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku 
 
3. njegova mjesečna brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku, dok državljanin treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom obrtu mora dokazati da iznos ostvaren dohotkom od samostalne djelatnosti iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku. 
 

Prednosti i izazovi poslovanja čarter tvrtke u Republici Hrvatskoj 

Poslovanje čarter tvrtke u Hrvatskoj može imati određene prednosti, ali isto tako nosi i izazove. Važno je pažljivo procijeniti ove faktore prije donošenja odluke o pokretanju takvog posla.  
Evo nekoliko prednosti i izazova poslovanja čarter tvrtke u Republici Hrvatskoj: 

Prednosti
Turistička destinacija: Hrvatska je popularna turistička destinacija s prekrasnim obalom, otocima i prirodnim ljepotama, što može privući mnogo turista zainteresiranih za čarteriranje plovila. 

Raznolika ponuda: Hrvatska nudi raznolike mogućnosti za čarteriranje plovila, uključujući jedrilice, motornjake i katamarane. To omogućava prilagodbu ponude prema različitim potrebama klijenata. 

Nautički turizam: Hrvatska ima razvijenu infrastrukturu za nautički turizam, uključujući marinu, sidrišta i luke, što olakšava poslovanje čarter tvrtke. 

Povezanost s drugim destinacijama: povezanost s drugim europskim destinacijama omogućava lakši pristup klijentima i širenje poslovanja na šire tržište. 

Rastuće tržište: nautički turizam u Hrvatskoj bilježi rast, što može pružiti prilike za povećanje prihoda i širenje poslovanja. 
 

Izazovi
Sezonsko poslovanje: poslovanje čarter tvrtke u Hrvatskoj često ovisi o sezonskim varijacijama, s intenzivnijim radom tijekom ljetnih mjeseci. To može značiti izazove u održavanju stabilnih prihoda tijekom cijele godine. 

Konkurencija: konkurencija u nautičkom turizmu može biti jaka. Potrebno je uložiti napore u diferencijaciju usluga sa ciljem privlačenja klijenata. 

Regulativa: pomorska regulativa i zakoni koji se odnose na nautički turizam mogu biti složeni i podložni promjenama. Poslovanje čarter tvrtke zahtijeva stalno praćenje i prilagodbu novim propisima. 

Održavanje plovila: održavanje plovila može biti skupo, a potrebna su i redovita ulaganja kako bi se osigurala sigurnost i funkcionalnost plovila. 

Marketing i promocija: efikasan marketing i promocija su ključni za privlačenje klijenata. Tvrtke moraju razviti strategije oglašavanja kako bi se istaknule u masi informacija dostupnih turistima. 
 

Prije pokretanja čarter tvrtke u Hrvatskoj, preporučuje se detaljno istraživanje tržišta, pravne i regulativne zahtjeve, te pažljivo razmatranje prednosti i izazova.  

 • Podijeli:

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić vodi vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu. Zastupa domaće i strane klijente u području pomorskog i općeprometnog prava, trgovačkog prava i pravo društava, prava intelektualnog vlasništva, zemljišnoknjižnog prava, prava medija, odštetnog prava, sportskog prava, IT-a.

https://www.linkedin.com/in/katarina-%C4%87osi%C4%87-95731361/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

11 stvari koje zaboravljate napraviti (a bitne su)!
11 stvari koje zaboravljate napraviti (a bitne su)!

Bez obzira na to koliko ste dugo na tržištu, koliko iskustva imate ili koliko su luksuzna vaša plovila, nikada ne smijete izgubiti iz vida ono najvažnije - goste. Želite li da vas gosti lakše nađu? Sigurno da. Ako je to slučaj, onda provjerite kojih 11 stvari nikako ne smijete propustiti.

Optimizirate budžet za marketing čarter tvrtke? 7 (pametnih) načina kako potrošiti novac
Optimizirate budžet za marketing čarter tvrtke? 7 (pametnih) načina kako potrošiti novac

Ako pitate čarter tvrtku, proračun je često osjetljiva stvar. No, većina pogrešaka uzrokovana je raspodjelom sredstava iz budžeta na pogrešna mjesta ili u pogrešno vrijeme. Koji trenuci i mogućnosti pametne raspodjele budžeta će donijeti najviše koristi?

čarter.hr i Seazone – novo partnerstvo u yachting industriji
čarter.hr i Seazone – novo partnerstvo u yachting industriji

Za nautičare sve u čarter industriji koji teže optimizaciji svojeg poslovanja i žele se istaknuti u konkurentnom tržištu, čarter.hr je postao neprocjenjiv resurs. Jednako tako za one koji ga još nisu otkrili, Seazone nudi pregršt opcija koje će biti od pomoći svakome tko je u industriji ili u njoj želi biti. Provjerite koje su prednosti suradnje s ove dvije platforme i zašto su odlučile udružiti snage.

Online prezentacija čarter usluga – kako se istaknuti uz pomoć 3D vizuala
Online prezentacija čarter usluga – kako se istaknuti uz pomoć 3D vizuala

Svima nam je jasno kako ljudi plovila za najam traže online. Prisustvo vaše čarter tvrtke na internetu je postalo nužno želite li biti konkurentni. Ti isti ljudi će postati vaši gosti, a to će učiniti brže i lakše ako koristite inovativne tehnologije, ako što su 3D vizuali.